ЧАСТЕН КАБИНЕТ
гр. Варна
ул. Княз Николаевич 6А, ет.3

КВАЛИФИКАЦИЯ

КАНТОНАЛНА ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА ЛИЙСТАЛ

Удостоверение за трудов стаж и следдипломна квалификация на г-н д-р Христо Кожухаров, роден на 20.10.1966 г. от Варна, България

Доктор Христо Кожухаров работи в Кантоналната Психиатрична Клиника Лийстал, Швейцария от 01.07.1997 до 30.11.1998 като специализант на пълно работно време, на длъжност ординатор и успешно завърши интензивното си обучение за следдипломна квалификация по клинична психотерапия, групова терапия, социо- и мильо терапия и супервизия. Практиката бе осъществена в рамките на дългогодишен проект за сътрудничество между Психиатрична клиника към Медицински Университет - Варна и Кантоналната Психиатрична Клиника Лийстал. Доктор Кожухаров дойде при нас по наша покана веднага след успешно полагане на българските изпити за специалност "Психиатрия".
Практиката се проведе под формата на редовна дейност като ординатор, със всички задачи и задължения. През първите седем месеца доктор Кожухаров работи в частично затворено отделение за остри психози, а през следващите десет месеца - в рехабилитационно отделение за млади пациенти. Там доктор Кожухаров придоби опит преди всичко в дългосрочните терапевтични процеси с тежко увредени пациенти, при които е необходима широкодиапазонна интеграция.

Доктор Кожухаров също така даваше редовни дневни и приемни дежурства за цялата клиника. Към задачите му спадаше също извършване на психиатрична експертна дейност (инвалидна застраховка, попечителски права, преценка на принудителна хоспитализация).

Доктор Кожухаров завърши, съгласно целта на престоя си, една широка програма за следдипломна квалификация: Вътрешни курсове:
-- Интердисциплинарен квалификационен курс на клиниката (36 х 90 мин = 54 ч.)
-- Курсове на регионалното обединение за следдипломна квалификация на психиатричните институции, под ръководството на проф. Ю. Кюхенхоф, Базел:
-- Основен курс по психиатрия, воден от д-р Ф. Аих и д-р Т. Кан (15 х 4 = 60 ч.)
-- Основен курс по психотерапия, ръководител д-р М. Руп (11x4 = 44 ч.)

Той завърши също и следните курсове, провеждани от частни институти:
-- Уводен курс по клиентоцентрирана психотерапия при г-жа Р. Броси, инструктор към SGGT (Швейцарско Общество за Разговорна Психотерапия), Базел (25 ч.)
-- Курс по фокусинг при г-жа Броси (50 ч.)
-- Курс по супервизия "Съветване в Практиката" към Института за Приложна Психология IAP, Цюрих, проф. K. Ек и г-жа М. Болаг (8-дневен курс х 8 ч. = 64 ч.)

Курсове на психоаналитичния семинар в Базел:

-- Индикативен семинар (разликата м/у психоанализа и аналитична психотерапия), при г-жа д-р Ф. Венгер (20 х 90 мин = 30 ч.)
-- Техника на психоаналитичното лечение (пренос и контрапренос) при г-жа Б. Зегесер (20 х 90 мин = 30 ч.)
-- Увод в груповата анализа - теория и практика, при г-жа Е. Зандер (седмичен семинар)

Доктор Кожухаров проведе своята терапевтична дейност под интензивна супервизия:
-- Външна супервизия на случаи в малки групи на психодинамичните принципи при д-р Реми Майер в Базел (32 сбирки х 90 мин)
-- Външна групова супервизия при г-жа М.Болаг, психолог/Цюрих (8 ч)
-- Вътрешна супервизия на случаи при д-р Т. Кан, главен лекар, д-р Ч. Батеге, заместник главен лекар и М. Щехелин, психолог/психотерапевт (50 ч.)
-- Вътрешна супервизия на групова работа при д-р X. Щуц, завеждащ отделение/групов аналитик (15 ч.)

Той участва във вътрешната супервизия на тима на отделения Н и F

Доктор Кожухаров се подложи сам на лична психоанализа от общо 83 часа при г-жа д-р Катарина Луц, Базел.

Доктор Кожухаров се справи отлично с работата си при нас в една изключително тежка, транскултурна учебна ситуация, допринасяйки с усилията си полза и за нашата Клиника: в своята работа като ординатор той веднага се изяви като компетентен в клиничната специалност, ангажиран, надежден, работоспособен и отговорен. Той успешно изграждаше добър терапевтичен контакт със своите пациенти и пациентки и в процеса успяваше да изгради терапевтични взаимоотношения с тях. В отделенията и при колегите си той веднага намери признание като ценен и обичан член на екипа, неговата работоспособност и готовност за помощ бяха особено ценени.

Доктор Кожухаров постигна напълно квалификационните цели на своя стаж. Той е способен да прилага психодинамична концепция в терапевтичния процес при психиатрично тежко увредени пациенти и може умело да води мильо групова терапия и да обхване груповите процеси в тяхната динамика. Той е придобил голям практически опит и теоретични познания в областта на супервизията. Той е задълбочил обучението си с интензивен собствен опит, който може да интегрира в личното си развитие. Същевременно той е задълбочил също и своя клинично-психиатричен опит и го е разширил в рехабилитационната област. Винаги може да бъде препоръчан като компетентен лекар-специалист съгласно швейцарските измерения.
Престоят на доктор Кожухаров, благодарение на неговите ангажименти и будни интереси, неговата интелигентност, професионални умения и човечност, постигна пълен успех. Със своето присъствие преди завръщането си той допринесе голяма полза за нашия проект за сътрудничество. Ние се радваме, че той предоставя усилията си отново на разположение на Клиниката във Варна и отттам - на развитието на проекта.
Ние желаем на доктор Кожухаров всичко най-добро в бъдещото му професионално и лично развитие.

Лийстал, 30.11.1998 /подпис/ д-р Т. Кан, главен лекар

 

ТВОРЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
Д- Р ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЖУХАРОВ

Докторант към Медицински университет - Варна
Катедра по психиатрия и медицинска психология

Д-р Христо Василев Кожухаров е роден през 1966г в гр. Варна.
Завършва немска езикова гимназия през 1985г, а медицина през 1993г в Медицински университет - Варна. Придобива специалност "психиатрия" през 1997г. През периода юли 1997 - ноември 1998 специализира психотерапия и обща психиатрия в Психиатрична болница в гр.Листал, Швейцария. От 1999г работи като психиатър в Наркологично отделение към Психиатрична клиника - Варна. През 2000г завършва курс по Здравен мениджмънт в Медицински университет - Варна. От 2003г е хоноруван асистент по "психопатология" и "стратегии за справяне със зависимостите" във Варненски свободен университет. От 2003 до 2005г. е консултант по психиатрия към Регионална Здравна Каса - Варна. През 2008г завършва сертификационен курс за ръководители на субституиращи и поддържащи програми при зависими пациенти към Националния център за Наркомании - София.

Д-р Кожухаров е Председател на Регионалната организация по наркомании на Българската психиатрична асоциация от 2000г. Владее немски, английски и руски език.

Д-р Кожухаров има научни интереси и публикации в областта на
зависимостите, психотерапията и общата психиатрия.

Варна, Май 2008

Научен ръководител:
Доц. Г. Попов

Ръководител катедра:
„ Психиатрия и мед. Психология"
Доц.Р. Шишков

 

Р Е Ц Е Н З И Я

от проф. д-р Надежда Петрова Маджирова, ДМН
Ръководител на „Катедра по психиатрия
и медицинска психология“ към МУ - Пловдив

Относно: обявен конкурс за академичната длъжност “доцент” към МУ - Варна
по професионално направление 7.1 медицина, научна специалност “психиатрия” (шифър – 03.01.20) към Факултет Медицина Катедра Психиатрия и Медицинска Психология Втора Психиатрична Клиника в МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД-Варна:съгласно обявата в Държавен вестник, бр. 40 от 27.05.2011г.

С решение на Ректора на МУ- Варна от 15.09.2011 г. , заповед З-100№279/15.09.11, съм определена за официален рецензент относно конкурса за академичната длъжност “доцент” към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ - Варна. Единствен кандидат за този конкурс е д-р Христо Василев Кожухаров д.м. психиатър във Втора Психиатрична клиника МБАЛ “Св.Марина» – Варна

Биографични данни: Д-р Христо Василев Кожухаров е роден през 1966 г в гр. Варна. В родния си град завършва немска езикова гимназия (1985г) и медицина (1993г). От 1997 г. има призната специалност по “психиатрия”.
Специализирал е психотерапия, мильотерапия и супервизия в Психиатрична болница в гр.Листал, Швейцария през 1997-1998. От 1999 г до сега работи в Наркологично отделение към Психиатрична клиника МБАЛ “Св.Марина» – Варна. През 2000г завършва курс по Здравен мениджмънт в МУ- Варна.
От 2001г. до настоящия момент е хоноруван асистент по “Психопатология” и “Стратегии за справяне със зависимостите” във Варненски свободен университет. От 2003 до 2005г. е консултант по психиатрия към Регионална Здравна Каса – Варна. През 2008 г завършва към Националния център за Наркомании – София сертификационен курс за ръководители на субституиращи и поддържащи програми при зависими пациенти.
Има защитена дисертация на тема: „Зависимост към хероин. Проучване на ефективността на вътреболничното лечение и последващата динамика на разстройството” през 2010 г. за научна и образователна степен доктор по медицина ВАК София. Членство в обществени организации: - БЛС, БПА – председатеел на Регионалната организация – Варна от 2000 г., Българска медицинска асоциация. Езикови умения - владее отлично говоримо и писмено немски, английски и руски езици. Има много добра компютърна грамотност. Не е осъждан. Женен е и има един син.

Д-р Христо Василев Кожухаров представя общо 56 научни труда, включително и автореферат на дисертационния труд в настоящият конкурс за доцент по психиатрия. В тази бройка е включен автореферата с 4 публикации и 3 резюмета имащи отношение към дисертацията, при което 48 от представените научни трудове в конкурса за доцент по психиатрия не повтарят публикациите до получаване на образователната и научна степен „Доктор”. В 34 от представените научни трудове д-р Кожухаров е самостоятелен автор на 23 от публикациите, а на 11 е първи автор. Или общо от всички научни трудове, не повтарящи тези публикации и доклади, свързани с получаването на научната и образователна доктор, в 34 от тях д-р Кожухаров е самостоятелен или първи автор (78.32%), а в останалите 14 - е втори или пореден автор. След защитата на дисертацията неговата научна дейност е много активна, като 36 от реалните му публикации са написани в периода 2009-2011 години.

След дисертацията реалните публикации са общо 36. Авторът представя участия в:
• 1 монография, самостоятелен автор - „Хероинова зависимост – лечение и прогноза”, обхващаща 148 страници;
• Ръководство - участва като съавтор съответно в отделна глава на български учебник по «Медицина и психология» (под печат);
• Ръководство - «Практическо ръководство по психиатрия за общо-практикуващите лекари»,
• Сборници - 2 български с пълен текст;
• Чуждестранни сборници - 1 с пълнотекстова публикация.

В чуждестранни списания са отпечатани общо 5 публикации, от които на 2 е самостоятелен автор, на 2 първи и на 1 – втори автор.

Резюмета – 15 (2 в чужбина и 13 на български у нас) са публикувани от конференции и конгреси.

Цитирания - от приложената справка за цитиранията се вижда, че д-р Кожухаров е цитиран в 10 български източници. Предполагам, че има и други цитирания, но у нас липсва добро документиране на цитиранията. Друг важен момент е, че литературната справка на редица автори у нас започва с „АЗ” и латиница, при което много български учени имащи редица приноси в дадена област са пропуснати несъзнателно (в стремежа си да покажат справката си от западните източници), други поради недостатъчното познаване на българските автори, а трети тенденциозно (по лични мотиви). Мисля, че при него основната причина се дължи на факта, че повечето и най-значимите му публикации са през последните две години и съм убедена че в бъдеще ще бъде цитиран. Не е изключено да има и други цитирания, които не са обхванати. Авторът не представя цитирания в чуждестранни списания.

Тематичното разпределение на научните трудове е следното:

1. „ Клинична психиатрия“ (43.8%) с подраздели:
1.1. Психопатология, диагноза и диференциална диагноза, коморбидност, протичане и прогноза. Инструменти за оценка;
1.2. Лечение и профилактика;
2. „ Зависимости“ (35.4%)- с подраздели:
2.1. Клиника и методология;
2.2.Лечение и превенция;
3. “Психология и психотерапия” (20.8%).

Кратък анализ на темите в научните трудове:

1. Клинична психиатрия

Независимо, че д-р Кажухаров е утвърден в областта на зависимостите, то му прави чест, че приблизително половината от проучванията са в областта на психопатологията и психиатричната диагноза. Те включват изследвания при различни психиатрични заболявания като БАР, рекурентна депресия, зависимости, хиперактивно разстройство, невротични и личностни разстройства.
Научните разработки в тази област разглеждат лонгитудиналното проследяване на ефективността от прилагането на съвременните психофармакологични медикаменти – антидепресанти, невролептици, тимостабилизатори (валдоксан, пароксетин, ревиа, сероквел, ламиктал, коаксил, валпроати, др.). Авторът акцентира върху тяхната ефективност и поносимост. Прилагайки различни надеждни и съвременни световно признати психологични методи и скали кандидатът проучва тяхната ефикасност. Въпреки, че някои от тях касаят терапевтичните възможности при зависими пациенти, той обсъжда повече тяхната клинична картина. Не трябва да пренебрегваме факта, че както при психиатричните заболявания, така и при зависимостите има преплитане на терапевтичните методи и някои от публикациите биха могли да бъдат отнесени както към клиничната част, така също и към зависимостите. Независимо от това те биха могли да бъдат разгледани в този раздел, тъй като акцентират върху клиниката, терапията и профилактиката на тези пациенти.
С помощта на клинични оценъчни скали, психологични методи и клинично наблюдение е проучена ефикасността на различните психотропни медикаменти, прилагани стационарно и амбулаторно на пациенти с различни заболявания. Проучени са не само техните терапевтични възможности (мощност, спектър на действие и др.), а и страничните им действия, въз основа на което са обосновани и препоръки за практическото им приложение.
Три от публикациите \V – 8, 20, 21\ обсъждат значими аспекти на психиатричната и соматична коморбидност, отнасящи се до невробиологични, клинико-епидемиологични и терапевтични аспекти, дискутира последствията от коморбидността, наличието на общи генетични медиатори и невробиологични връзки между разстройствата и взаимоотношенията на различните коморбидни разстройства с отделните психоактивни вещества. Установено е, че по-доброто разбиране на връзката между разстройствата, дължащи се на употреба на психоактивни вещества и психичните болести може да окаже значителен ефект както върху лечението, така и върху превенцията и на двете групи психични заболявания.
Впечатляващо е описанието на пациента с рядко срещания Ганзеров синдром, което е придружено с богата литературна справка. Кандидатът обсъжда критериите за поставяне на диагнозата Ганзеров синдром и разглежда причинно-следствената връзка между злоупотребата с инхаланти при пациента и времето на поява на психичната симптоматика. Този казус е достоен за ръководство за специалисти по психиатрия.
Две публикации (V 24,25) са посветени на Хиперкинетичното разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ), като е изследвана стойността на показателя Болестност от ХРНВ сред деца в училищна възраст във Варна област. За оценка е използвана ADHD Rating scale IV (ADHD RS-IV). Полученият скринингов резултат за болестност е съпоставим с резултатите при проучвания направени в другите европейски страни, което показва надеждност на използваната методика. Избраната за проучването скала има много добри възможности при проследяване състоянието на пациентите и оценка на ефекта от терапевтични интервенции.
Анализирани са предимствата и недостатъците при използване на критериите на МКБ-10 и DSM-IV за скрининг, диагностика и лечение на пациентите с Хиперкинетично разстройство. Обосновано е, че използването на различни критерии за поставяне на диагнозата ХРНВ води до много големи различия както по отношение на статистически показатели, както болестност, така и по отношение на реалното диагностициране и лечение на пациенти с множество и специфични нужди в областта на детската психиатрия.
В две от публикациите (V 22,23) авторът търси връзката на боледуването от БАР със сезона, и наличието на корелации между социално – демографски и клинични фактори при хоспитализирани пациенти с БАР и отдиференцирането на предикторни фактори, подкрепящи търсенето и задържането в лечение при пациенти с БАР.

2.Зависимости

Дисертационната работа на д-р Кожухаров на тема «Зависимост към хероин. Проучване на ефективността на вътреболничното лечение и последващата динамика на разстройството», заема важно и основно място в този раздел. Тук проличава изключителният професионализъм и теоретична и практическа подготовка. Дисертацията и свързаните с нея публикации са разработени с изключителна прецизност изпипване на нещата до най-малки подробности както теоретично, така и практически. Тук се крие и неговата сила. Работата със зависими пациенти е изключително трудна и неблагодарна. Познавайки добре постигнатото в другите страни, поради владеенето на два западни езика, съвестно и старателно обхващане на работещите у нас в тази област му позволяват след умелото обобщение на нашия и чуждия опит да подходи рационално при разработката на тези проблеми – съставянето на специална програма за лечението им и насоки за справяне на пациента след приключване на програмата. Представената монография е продължение и по-обстойно разглеждане на рисковите фактори, клиниката, лечението и прогнозата на хероиновата наркомания. Много от нещата в нея са осъвременени, разширени, обобщени,по-систематизирани, с подчертана практическата насоченост. Резултатите и изводите в този труд намират практическо приложение в научната и социална практика за превенция и лечение на зависими към хероин. Получените данни в монографията са с важно клинично приложение и служат като ориентир в ежедневната работа на специалистите, занимаващи се с лечение на зависими пациенти.
Няколко публикации на д-р Кожухаров акцентират върху разграничаването на клинични предикторни показатели, свързани със зависимостта, които открити при първата хоспитализация са в състояние да определят по-голяма вероятност от последваща рехоспитализация. Отдиференцирането на тези показатели дава възможност за по-правилно структуриране на терапевтичното поведение след изписването от клиниката.
Подчертано значими са факторите за предикция на релапс при хероинова зависимост на основата на клинични и социални показатели. Въпросът за хероиновата детоксификация и връзката и с последващата рехабилитация е изследван подробно и компетентно.
Прилагайки спектралния анализ при разработването на културални и методологични въпроси на зависимостите, позволява обединяването на зависимостите към дроги и зависимостите към дейности, въз основа на което се разработват и предлагат терапевтични стратегии. Имам една забележка – в тези публикации би могло да се спомене доц. Акабалиев, който в дисертацията си и монографията обсъжда кроскултуралните аспекти на зависимите към алкохол българи и мюсулмани.
С особена практическа значимост се оказва детайлното проучване на организацията на здравните грижи на зависимите от психоактивни вещества пациенти. Адекватното и компетентно анализиране на различните форми на превенция, лечение и рехабилитация в съдържателен и институционален план. Това позволява на автора да изгради оптимален модел на мрежовидна структура между различните звена за наблюдение, събиране на данни, лечение, рехабилитация и превенция и връзките между тях, чрез който може да се реализира т. нар. глобален подход към явлението наркомании.


3. Психология и психотерапия

В този раздел проличава нагласата му към психотерапията и психоанализата – разбира се продължителната му специализация от 18 месеца в Психиатричната болница в гр.Листал, Швейцария по психотерапия, мильотерапия и супервизия му позволяват компетентно да прилага усвоеното в практиката. Публикациите му в тази област са научно издържани и професионално написани.
В две от статиите ( V 7, VI 3 ) д-р Кожухаров разглежда целите на груповата супервизия, протичаща под формата на Балинтови групи. Обсъден е процесът на психодинамично продължаващо обучение на лекаря чрез дискусия в групата. Дискутира се какво се случва при срещата лекар-пациент и породилата се от тази среща емоционална връзка между участниците и свързаните с това осъзнати и неосъзнати взаимоотношения. Д-р Кожухаров проявява определен интерес към психологичната тема в психиатричните разстройства и извежда важни практически препоръки за взаимоотношенията лекар-пациент.
Оригинално е проучването свързано с протичане на времето при пациенти с алкохолна и хероинова зависимост (V 14). Авторът е доказал, че и при двата вида пациенти времето протича по – често бавно, липсва средно протичане на времето, и много често е налице смесване на минало, настояще и бъдеще. Несъмнено при тази разработка има дял и проф. Попов.
Д-р Кожухаров е установил, че смесването на времевите пластове при зависими пациенти би могло да представлява пречка за необходимото в терапията им преосмисляне на миналото и настоящето и на тази основа - конструирането на едно оптимално бъдеще. Тези съображения представляват важен принос при изграждането на адекватен лечебен план, особено по отношение психотерапията и рехабилитацията на пациенти със зависимо повение.
Много детайлно са проследени тенденциите в търсенето на лечебна и консултативна при зависимите пациенти от ромската общност ( II 3 ). Сравнени са процентът на пациентите във висока и нископрагова програми според етническата им принадлежност и се обсъждат основните причини, довели до тенденцията за търсене на нископрагови програми от зависими роми.
Изключително интересна е публикацията отнасяща се до психодинамичните специфични проблеми на политическата комуникация в отношенията „избирател-политик”, като са посочени решения за преодоляване на нарушения диалог( II 4 ).
Въз основа на прякото участие в многогодишен международен проект на психиатрично партньорство са анализирани културалните и психологични проблеми възникващи при такова сътрудничество( V 1 ).

Преподавателска дейност

От направената академична справка се вижда:
От 2001 г. до настоящия момент е хоноруван преподавател по дисциплините “Психопатология” и “Стратегии за справяне със зависимостите” с годишен хорариум от 30 часа във Варненския свободен университет;
Освен това Д-р Кожухаров е водил обучителни семинари и упражнения по супервизия и психотерапия на специализиращите „Психиатрия “ в Катедрата по психиатрия и медицинска психология - МУ-Варна с общ хорариум както следва:
за 2009 г. - 30ч.
за 2010 г. - 40ч.
За 2011 г. - 30ч
Той участва в обучението по психиатрия на общо практикуващите лекари, специалност „Обща медицина“ в Катедра по психиатрия и медицинска психология - МУ-Варна както следва:
за 2010 г. - 100ч.
За 2011 г. - 50ч

Лечебно-диагностична дейност

Д-р Кожухаров има дългогодишен стаж \17 години\ в стационарни и амбулаторни условия с пациенти, с различни диагнози като се профилира върху зависимости и коморбидности.
Д-р Кожухаров използва и владее различни диагностични техники, включително клинични скали, стандартизирани и полустандартизирани интервюта- SCID, MINI, SCAN, PANSS, BPRS, AIMS, BARS, SAS, ADAS, HAM-D, HAM-A, MADRS, CGI, PSI,YMRS. Въпреки, че дългогодишното му участие \12 години\ в клинични изпитвания на нови медикаменти по мое лично мнение не трябва да се счита за приоритет, не трябва да се отрече умението му да борави с разнообразни световно известни тестове, за което многократно е бил лицензиран. Той има добре разработен индивидуализиран диагностичен подход и е отлично запознат с различните диагностични консенсуси. Владее и активно прилага биологичните методи за лечение в психиатрията, използва в практиката си широк спектър от психофармакологични медикаменти, електрошок и други. Д-р Кожухаров има проведено специализирано обучение по психотерапия, мильотерапия и супервизия за период от 18 месеца в Швейцария. Системно използва в практиката си тези познания при индивидуална и групова работа с пациенти, както и за обучение на студенти, докторанти и специализанти. Притежава отлични умения за работа в екип. От направения анализ върху целия творчески път на д-р Кожухаров е видно, че той се очертава като изключително добър професионалист и независимо, че е профилиран като специалист по зависимостите, най-голям процент от научните му проучвания са в областта на клиничната психиатрия. Той има необходимия опит като практикуващ психиатър включително и в чужда култура, както и широки професионални интереси. Той е отличен преподавател, с творческа насоченост по отношение на преподаването.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Всичко това ми дава основание убедено да дам положителна Рецензия и да предложа на уважаемите членове на Научното жури да гласуват положително за заемане на академичната длъжност „Доцент” по психиатрия (шифър – 03.01.20) към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ – Варна на д-р Христо Василев Кожухаров д.м.

 

10.10.2010 г.
Пловдив

Подпис: .........................

проф. д-р Н. Маджирова, ДМН 
HristoKojuharov.com © 2010-2022